امروز

English یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

معاونت پژوهش و فناوری

پرسنل مدیریت فناوری اطلاعات

مهندس پریچهر طوری
مدیر فناوری اطلاعات
داخلی: 2714 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات - ستاد مرکزی
مهندس توحید مصطفائی
کارشناس فناوری اطلاعات
داخلی: 2738 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات
مهندس فرشته غلام‌زاده
کارشناس فناوری اطلاعات
داخلی: 3162 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات - ستاد مرکزی
مهندس راضیه شمسی
کارشناس فناوری اطلاعات
داخلی: 2714 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات
مهندس حامد آقازاده
کارشناس فناوری اطلاعات
داخلی: 3153 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات
مهندس محمدرضا طلیسچی
کارشناس فناوری اطلاعات
داخلی: 3073 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات
مهندس مهدی محمودی
کارشناس فناوری اطلاعات
داخلی: 3140 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات