امروز

English یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

معاونت پژوهش و فناوری

مدیریت فناوری اطلاعات

تاريخچه فعاليت مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه ارومیه :

عمده فعاليت اين واحد از سال 1387 شروع می شود تا آن زمان به صورت محدود تعدادی سايت کامپيوتری در سطح دانشگاه وجود داشت و تنها سه نرم افزار کاربردی پشتيبانی فعاليتهای دانشگاه از جمله آموزش, کتابخانه و مالی در دانشگاه وجود داشت. اين واحد همزمان با رشد و توسعه کاربری سيستمهای نرم افزاری و سخت افزاری کامپيوتری و  همچنين شبکه های کامپيوتری و اينترنت در سطح دانشگاههای کشور  اقدامات زير را در اين دانشگاه به شرح زير انجام داد. از سال 1378 به منظور ايجاد امکان دسترسی به اينترنت در کليه دانشکده ها، اطاق کامپيوتر ايجاد و آنها را به تجهيزات مورد نياز جهت اتصال به شبکه داخلی مجهز نمود.

در بهار سال 1379 با توجه به گستردگی جغرافيايی زياد دانشگاه و قرار گرفتن سايتهای مختلف آن در نقاط دور از هم، اقدامات لازم جهت ارتباط دادن شبکه کامپيوتری موجود در اطاقهای کامپيوتر دانشکده ها ی مختلف به هم انجام گرفت. در اولين گام دانشکده ادبيات و دانشکده فنی با خط 2 مگابيت در ثانيه به پرديس شهر متصل شدند دانشکده فنی به کشاورزی و دانشکده کشاورزی به دانشکده های علوم و دامپزشکی متصل شد.و بلافاصله  پرديس شهر با يک خط 64k از طريق شرکت مخابرات به اينترنت متصل شد و نيز  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی با واگذاری خط 64k ديگری دانشگاه را به شبکه علمی کشور متصل نمود.

 1.      خط اينترنت  دانشگاه  از طريق مخابرات به 128 بيت در ثانيه ارتقاء يافت.
 2.      در آبان ماه 1381 خط اينترنت  دانشگاه  از طريق مخابرات به 512 بيت در ثانيه ارتقاء يافت.
 3.      در سال 1382 پهنای باند اينترنت دانشگاه به 1 مگا بيت در ثانيه ارتقاء يافته و خطوط dial up آن از 9 خط تلفنی به 16 خط تلفنی افزايش يافت.
 4.      در مهر ماه سال 1384  پهنای باند اينترنت دانشگاه به 2 مگابيت در ثانيه ارتقاء يافت.
 5.      در بهار سال 1385،  ساختمان قديمی دانشکده هنر با پهنای باند اينترنتی  128 بيت در ثانيه و دانشکده ادبيات با پهنای باند اينترنت مستقل  512 بيت در ثانيه و سايت نازلو نيز با پهنای باند اينترنتی  2 مگابيت به اينترنت متصل شدند.
 6.      در پاييز سال 1385 خط اينترنت کلينيک دامپزشکی با پهنای باند اينترنتی  128 بيت در ثانيه برقرار گرديد.
 7.      در مورخه  5/2/85 خطوط dial up اينترنت از 16 خط آنالوگ به 60 ديجيتال ارتقا و افزايش يافت. بدين ترتيب با شماره تلفن 9713453و9713454 مي توان به اين 60 خط  متصل شد.
 8.      در مورخه 12/2/85 يک خط اينترنت 512 kbps   مستقل به دانشکده ادبيات متصل شد.
 9.      در مورخه 13/2/85 يک خط اينترنت 2Mbps   مستقل به پرديس نازلو متصل شد.
 10.      در مورخه19/2/85 يک خط اينترنت 128kbps   مستقل به دانشکده هنر متصل شد.
 11.      در مورخه  1/8/85 يک خط اينترنت 128kbps   مستقل به کلينک دامپزشکي متصل شد.
 12.      در آبان سال 1385  شبکه کامپيوتري ساختمان جديد مرکز رشد تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات انجام شد. 
 13.      پروژه فيبر نوري پرديس نازلو دانشگاه از شهريور ماه سال 1384 شروع و در آذر ماه سال 1385  به پايان رسيد و 13 ساختمان از مجموعه ساختمانهاي موجود در پرديس نازلو دانشگاه به شبکه فيبر نوري متصل شد. 
 14.      در بهمن ماه سال 1385  پهنای باند اينترنت پرديس نازلو دانشگاه از 2 مگا به چهار مگا بيت در ثانيه  ارتقا يافت.
 15.      در فروردين ماه  ماه سال 1386   با استفاده از  کابل فيبر نوری پهنای باند اينترنت پرديس نازلو دانشگاه از 4 مگا به 8 مگا  بيت در ثانيه افزايش يافت.
 16.      در شهريور ماه سال  1386 يک دستگاه مديريت پهنای باند شبکه در پرديس نازلو تهيه و نصب شد .
 17.      در مهر ماه سال1386 خوابگاه پسران آزادگان و خوابگاه دختران بنت الهدی به ترتيب از طريق فيبر نوری و wireless به شبکه دانشگاه و اينترنت وصل شد.
 18.      در آذرماه سال 1386 ساختمان پارک علم و فناوری استان به شبکه  دانشگاه و اينترنت از طريق wireless وصل شد
 19.      در دی ماه سال 1386 شبکه فيبر نوری پرديس شهر دانشگاه با استفاده فيبر نوری  15 ساختمان موجود در اين مکان را  به هم متصل نمود. اين پروژه از تيرماه 1386 شروع و در همان سال به اتمام رسيد. 
 20.      در بهمن ماه سال 1386 کليه عمليات لازم برای اتصال فيزيکی فيبرنوری (پسيو)چهار سايت  دانشگاه شامل  پرديس شهر, دانشکده ادبيات,دانشکده فنی و کلينک دامپزشکی به اتمام رسيد.
 21.      در تير ماه سال 1387 شبکه اينترانت  دانشگاه با استفاده از فيبر نوری راه اندازی شد و بدين ترتيب سايتهای پرديس نازلو, پرديس شهر, دانشکده فنی و دانشکده ادبيات به ترتيب با پهنای باند 16و8و4و4 مگابيت در ثانيه به همديگر متصل شدند.
 22.      در آبان ماه 1387   شبکه کامپيوتری ساختمان جديدالاحداث دانشکده فنی و ساختمان امور فرهنگی و اداره امور خوابگاهها و اتوماسيون تغذيه راه اندازی شد.
 23.      در شهريور ماه سال 1387  کلينک دامپزشکی به شبکه اينترانت دانشگاه با ظرفيت 2 مگا بيت در ثانيه وصل شد.
 24.      در  مهرماه سال 1387 پهنای باند اينترنت دانشگاه از 8 به 20 مگابيت در ثانيه افزايش يافت.
 25.      در دی ماه 1387 توسط معاونت آموزشی امکان ورود مستقيم نمرات توسط اعضای هيات علمی به سيستم نرم افزاری سما فراهم شد
 26.      در مهر ماه 1388 سيستم نرم افزاری ارزشيابی اعضای هيات علمی توسط معاونت آموزشی راه اندازی شد.
 27.      در ماه مهر ماه 1388   وب سايت جديد  و سيستم پست الکترونيکی دانشگاه راه اندازی شد.
 28.      در مورخه  28/8/88 لينک اينترانت مرکز آموزش عالی شهيد باکری با پهنای باند دو مگابيت در ثانيه راه اندازی شد.
 29.      در  مورخه 18/11/88 لينک اينترانت مرکز آموزش عالی شهيد باکری از دو مگا بيت به چهار مگا بيت افزايش يافت.
 30.      در بهمن 1388   سيستم متمرکز و تحت شبکه حضور و غياب پرسنل دانشگاه راه اندازی شد
 31.      در اسفند ماه 1388 سيستم accounting  دسترسی به اينترنت راه اندازی شد.
 32.      در ارديبهشت ماه  1389  توسط معاونت دانشجويي سيستم  رزرواسيون و پرداخت الکترونيکی مربوط به اتوماسيون تغذيه راه اندازی شد.
 33.      در خرداد ماه 1389  وب کيوسکهای سيستم  اتوماسيون تغذيه در محل پنج دانشکده فنی؛کشاورزی؛علوم؛ادبيات نصب و توسط معاونت دانشجويی راه اندازی شد.
 34.      اقدامات  لازم برای افزايش پهنای باند اينترانت پرديس شهر,دانشکده ادبيات،دانشکده اقتصاد وهنر و کلينک دامپزشکی در حال انجام می باشد.
 35.      در تيرماه 1389 سه دستگاه تابلوی ديجيتالی در محوطه پرديس نازلو دانشگاه  راه اندازی شد.
 36.      در مردادماه 1389  پهناي باند اينترانت دانشکده ادبيات ، هنر و اقتصاد   از 4 مگابيت به 8 مگابيت در ثانيه و پهناي باند اينترانت دانشکده کلينيک دامپزشکي از 2 مگابيت به 4 مگابيت  ارتقاء يافت.
 37.      در آبان ماه 1389 قرارداد اتوماسيون مکاتبات اداري  منعقد  ودر ارديبهشت 1390 به بهره برداری رسيد. سيستم اتوماسيون مكاتبات دانشگاه در تاريخ 18/9/89 بر روي سرور دانشگاه نصب گرديد. پس از جمع آوري اطلاعات اوليه از بخشهاي مختلف دانشگاه شامل اطلاعات پرسنلي و سربرگ نامه ها و نيز جمع آوري امضاهاي مربوط به مديران ، تعاريف اوليه روي اين سيستم شامل تعاريف 500 نفر كاربر ، تعاريف مربوط به الگوهاي نامه هاي مورد استفاده در بخشهاي مختلف دانشگاه و نيز تعاريف مربوط به امضاي مديران و نيز تعاريف مربوط به چارت سازماني،‌ تعاريف مربوط به سازمانهايي كه دانشگاه با آنها مكاتباتي دارد، در سيستم اعمال گرديد. و نهايتاً توسط كارشناسان شركت چارگون(شركت توليدكننده نرم افزار) و نيز كارشناسان اداره فناوري اطلاعات  از تاريخ 16/1/90 لغايت 28/1/90 كلاسهاي آموزشي براي كاركنان برگزار گرديد. كه اين كلاسها براي رابطين بخشهاي مختلف دانشگاه طي 4 جلسه دو ساعته و براي دبيرخانه ها طي دو گروه هر گروه يك جلسه دو ساعته و براي مديران 6 گروه هر گروه يك جلسه دو ساعته و براي معاونين دانشگاه يك جلسه دو ساعته و براي رياست دانشگاه يك جلسه دو ساعته  بصورت عملي و نيز براي كارشناسان 4 گروه و براي هر گروه يك جلسه دو ساعته تئوري برگزار گرديد. اين نرم افزار در تاريخ 29/1/90 در دانشگاه عملياتي گرديد و هم اكنون بيشتر مكاتبات دانشگاه از طريق اين سيستم انجام مي پذيرد.
 38.      در آذرماه 1389 پهناي باند اينترنت دانشگاه  از 20 مگابيت در ثانيه  به 40 مگابيت در ثانيه ارتقاء يافت.
 39.      در دی ماه 1389 سرور سيستم حسابداري تعهدي  نصب و در حال راه اندازی می باشد.
 40.      در دی ماه 1389 حافظه  RAM کامپيوترهای ساختمان ستاد دانشگاهها   ارتقاء يافت و ارتقاء حافظه RAM ساير قسمتها در حال اجراست.
 41.      در بهمن ماه 1389 سيستم نرم افزاری اطلاعات پژوهشی دانشگاه راه اندازی شد.
 42.      در بهمن ماه 1389  در هريک از دانشکده های فنی ،  دامپزشکی، علوم و خوابگاه شماره 2  يک دستگاه access point  نصب و راه اندازی شد.
 43.      در بهمن ماه 1389 شبکه فيبر نوری و شبکه داخلی دانشکده منابع طبيعی، آزمايشگاه شيمی و گروه برق و نانوفناوری  راه اندازی شد.
 44.     به منظور ارتقاء امنيت سرورهای دانشگاه در بهمن ماه 1389 يک دستگاه UTM  خريداری شد و تمامی سرورهای دانشگاه توسط آن در DMZ قرار گرفت . توضيح اينکه UTM خريداری شده دارای امکانات IPS و IDS  و   Firewall و Mail Security و Web Security و  Web Application Securityمی باشد.
 45.      در اسفند ماه 1389 طراحی ، تجهيز و اجرای شبکه کامپيوتری بی سيم پرديس نازلو منعقد و عمليات اجرايی سيستم وايرلس دانشگاه اروميه واقع در پرديس نازلو در تاريخ 4/12/89 شروع و در تاريخ 7/9/90 با مشخصات زير به بهره برداری رسيد. در اين طرح کليه دانشکده ها و خوابگاههای پسران و دختران و محوطه پرديس نازلو با استفاده از پنج دستگاه Outdoor Access Point و 60 دستگاه Indoor Access Point ، توسط شبکه فيبر نوری و دو لينک راديويی به شبکه اينترنت دانشگاه وصل شده که در مجموع پنج هزار نفر اعضاء هيئت علمی و کارمند و دانشجو در سايت پرديس نازلو تحت پوشش اينترنت wireless قرار گرفته اند.
 46.      در مورخه 30/2/90 لينک اينترانت دانشکده فنی مهندسی خوی با پهنای باند دو مگا بيت در ثانيه راه اندازی شد.
 47.      در مورخه 30/2/90 لينک اينترانت دانشکده فنی مهندسی خوی از دو مگا بيت به چهار مگا بيت افزايش يافت.
 48.      در شهريورماه 1390 نرم افزارآنتی ويروس Kaspersky با 1000 کاربرخريداری شد و در اکثرکامپيوترهای موجود  دانشگاه نصب گرديده  است.
 49.      در مهر ماه 1390  سرور WSUS راه اندازی شده است که توسط آن  Patch های  امنيتی سيستم های عامل ويندوز موجود در دانشگاه توسط آن بطور اتوماتيک بروز رسانی می شود.
 50.      در دی ماه 1390 سرور ايميل دانشگاه تغيير داده شد.
 51.      در بهمن ماه 1390 عمليات اتصال رستوران مرکزی دانشگاه به شبکه فيبر نوری شروع و اجرا شد.
 52.      در بيست و نهم بهمن ماه 1390 پهنای باند اينترنت دانشگاه از 40 به 70 مگابيت در ثانيه ارتقا يافت.
 53.      در بيست و نهم بهمن ماه 1390 پهنای باند اينترانت پرديس نازلو ی دانشگاه از 16 به 50 مگابيت در ثانيه ارتقا يافت.
 54.      در تير ماه 1391  سالن های ورزش فجر و طوبی پرديس نازلو از طريق لينکهای وايرلس به شبکه دانشگاه متصل شد.
 55.      در تاريخ 8 شهريور 1391 نسخه و ليسانس جديد نرم افزارآنتی ويروس Kaspersky برای 1000 کاربر  و در تاريخ  23 مهر ماه 1391 برای 20 سرور تهيه و تمديد اشتراک گرديد.
 56.      در مهر ماه 1391 رستوران دامپزشکی به  شبکه فيبر نوری دانشگاه متصل شد.
 57.      در آبان ماه 1391  شبکه  وايرلس خوابگاههای پسران واقع در پرديس نازلو تکميل شد.
 58.      در آبان ماه 1391 ساختمان جديد دانشکده کشاورزی به  شبکه فيبر نوری دانشگاه متصل شد  و نيز  شبکه وايرلس داخل ساختمان آن نيز راه اندازی شد.
 59.      از آذرماه سال 1391  اقدامات لازم  جهت استفاده از لينک  شبکه دولت از طريق فيبر نوری شروع شد و در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد و راه اندازی  لينک می باشد..
 60.      در هفتم دی ماه 1391  پهنای باند اينترانت پرديس دانشکده ادبيات و دانشکده اقتصادوهنر  از 8 به 16 مگابيت در ثانيه و همچنين پرديس شهر از 8 به 20 مگابيت در ثانيه ارتقا يافت.
 61.      در اسفند ماه 1391 شبکه داخلی محل جديد پژوهشکده نانو فناوری واقع در طبقه پايين مرکز تحقيقات آنتن راه اندازی شد.
 62.      در اسفند ماه 1391 ساختمان جديد پژوهشکده آرتميا و آبزيان به شبکه فيبر نوری پرديس شهر متصل و قسمتی از شبکه داخلی آن پياده سازی شد.

 

بطوريکه در حال حاضر دانشگاه از حيث شبکه کامپيوتري در موقعيتي  بسيار مطلوب قرار دارد بطوريکه 100 در صد اطاقهاي اعضاي هيات علمي دانشگاه و 99 درصد قسمتها و واحدهاي اداري دانشگاه به شبکه کامپيوتر متصل مي باشند. پنج سايت مختلف دانشگاه که در پرديس نازلو ، پرديس شهر ، دانشکده علوم انساني ،دانشکده اقتصاد و هنر و کلينيک دامپزشکي مستقر مي باشند همگي از طريق فيبر نوري به همديگر متصلند .کليه اين مکانها از طريق شبکه اينترانت دانشگاه به اينترنت متصل هستند. کليه ساختمانهاي موجود در سايت بزرگ دانشگاه يعني پرديس شهر ، پرديس نازلو که در حدود 40 ساختمان مي باشد همگي از طريق فيبر نوري به همديگر متصل هستند.در کليه دانشکده ها اتاقهاي بزرگ و متعدد کامپيوتر جهت استفاده دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد به شبکه آماده و تجهيز شده است. علاوه بر آن از طريق 60 خط ديجيتال امکان استفاده از شبکه اينترنت براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان PhD فراهم شده است. پهناي باند دانشگاه در حال حاضر 20 مگابيت در ثانيه مي باشد و دانشگاه داراي سرورهاي اينترانت از جمله وب ، Ftp و mail مي باشد. و تعداد متعددي از سيستمهاي کاربردي دانشگاه از جمله حسابداري ، حقوق و دستمزد و کار گزيني و کتابخانه ، تغذيه ، خدمات آموزشي و اموال مکانيزه مي باشد. ودانشگاه  همچنين به تعداد متعددي از منابع علمي الکترونيکي و پايگاههاي علمي جهان مشترک مي باشد.

 

سرويس های الکترونيکی

 1. سرويس پايگاه  اطلاع رسانی دانشگاه تحت آدرس اينترنتی http://www.urmia.ac.ir
 2. سرويس پست الکترونيکی دسترسی از طريق آدرس اينترنتی http://mail.urmia.ac.ir 
 3. سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه به آدرس اينترنتی https://ris.urmia.ac.ir  
 4. سرويس خدمات کتابخانه ای به آدرس اينترنتی https://cl.urmia.ac.ir
 5. سرويس ثبت نام و انتخاب واحد و اطلاعات آموزشی دانشجويان و ارزشيابی اساتيد  به آدرس اينترنتی https://hamava.urmia.ac.ir
 6. سرويس اتوماسيون تغذيه به آدرس اينترنتی https://nds.urmia.ac.ir
 7. سرويس مکاتبات اداریبه آدرس اينترنتی   https://paperless.urmia.ac.ir
 8.  دسترسی به پاطگاههای اطلاعات علمی

SCOPUS , Science Direct , Springer Ebase , Springer Link , Academic Search Premier (ASP) EBSCOPro Quest ,Econlit With Full Text EBSCO , Business Source Premier (BSP) EBSCO , Math Sci Net , ACS , IOP , OUP , APS , AIP , Thieme , Wiley-Blackwell Full Collection , ISI Web of Knowledge

 

ساير فعاليتها؛ علاوه بر فعاليتهاي مورد اشاره در بالا وظايف روزمره نظير به روز رساني اطلاعات وب سايت ؛ نگهداري و پشتيبانيISP ؛ نرم افزارهاي کاربردي( حسابداري, اموال , کارگزيني ) تعمير و راه اندازي کامپيوتر و پاسخگوئي به مراجعان و  مکاتبات اداري نيز انجام شده است.