امروز

English دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

معاونت پژوهش و فناوری

ایجاد ساختار طبقه بندی آرشیو پرونده پرسنلی در سامانه منابع انسانی

 به استحضار می رساند به منظور الکترونیکی نمودن پرونده های پرسنلی همکاران، ساختار طبقه بندی آرشیو پرونده پرسنلی در سامانه منابع انسانی ایجاد و آماده بهره برداری همکاران محترم امور اداری گردید.